สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

โครงการสานฝันการบิน

หลักการและเหตุผล
สถาบันการบินพลเรือน(สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบิน ได้รับการยอมรับให้ เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษด้านการบินพลเรือนของประเทศและภูมิภาคตามมาตรฐานสากลที่ ICAO กำหนด สามารถผลิตบุคลากรเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินมากกว่า 78 ประเทศทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า 20,000 คนมานานกว่า 50 ปี และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป
ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการบินที่เน้นการสร้างบุคลากรการบินที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อาทิเช่น นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ช่างซ่อมอากาศยาน ช่างซ่อมเครื่องสื่อสารการบิน แอร์โฮสเตส เป็นต้น เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน จึงถือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งและการเดินทาง เพราะเมื่อบุคลากรการบินที่รับผิดชอบการดูแลการขนส่งทางอากาศเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะเกิดความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศอย่างแน่นอน นอกจากนั้น อาชีพดังกล่าวล้วนเป็นอาชีพในฝันของเยาวชน รวมถึงผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน แต่หลายคนมองว่าการบินเป็นเรื่องไกลตัว มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นเรื่องของคนมีฐานะดีมีรายได้สูงเท่านั้นถึงจะเข้ามาสัมผัสได้ กิจกรรมสานฝันการบิน จึงเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าการบินไม่ใช่เรื่องไกลตัว ใคร ๆก็บินได้
สบพ.จึงได้จัด “ กิจกรรมสานฝันการบิน”  เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ที่มีความสนใจและมี ความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินได้มีโอกาสในการได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน และได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จึงเห็นว่าเป็นหนึ่งผลงานชิ้นโบว์แดงของ สบพ.และ วิชาการ.คอม ที่สามารถส่งเสริมและให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
1. เพื่อให้เยาวชน และผู้ที่สนใจด้านการบินได้มีโอกาสเรียนรู้ ทักษะทางด้านการบิน อย่างถูกต้อง และเห็นความสำคัญของการบิน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจและความรับรู้ที่ถูกต้องถึงการพัฒนาและความสะดวกในกิจการการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการบิน และการท่องเที่ยวภายในประเทศ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์การตลาด สถาบันการบินพลเรือนให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป ว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการบินที่ยาวนาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบินได้

โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 14 ในรูปแบบการเสวนา ในหัวข้อ “FLY with CATC สานฝันสู่โลกอนาคตที่ไร้ขีดจำกัด”

โครงการสานฝัน ครั้งที่ 13 “การบินกับ COVID-19” เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมการบิน สู่ยุค New Normal EP.2

กิจกรรมเสวนาสานฝันการบิน New Normal ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการบินสู่ยุค New Normal”

สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรมสานฝันการบิน โดยคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ พิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “Take off to the future” (ทะยาน…ข้ามฟ้าสู่ฝันของฉัน)

สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรมสานฝันการบิน โดยคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 32 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ พิจารณาการเขียนเรียงความ หัวข้อ “เด็กไทยหัวใจติดปีก”

สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรมสานฝันการบิน โดยคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ พิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “ นักบินไทย 4.0 ”

สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรมสานฝันการบิน โดยคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ พิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “ มุ่งสู่ฝัน เมื่อฉันอยากเป็นนักบิน ”

สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรมสานฝันการบิน โดยคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ พิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “นักบินยุคใหม่ หัวใจอาเซียน ”

สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรมสานฝันการบิน โดยคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ พิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “เมื่อฉันจะเป็นนักบิน”

กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 5

สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรมสานฝันการบิน โดยคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ พิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “นักบินในความคิดของฉัน”

สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรมสานฝันการบิน โดยคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ พิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “นักบิน : อาชีพในฝันของข้าพเจ้า”

สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรมสานฝันการบิน โดยคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ พิจารณาจากการแสดงเจตจำนงของเยาวชนโดยเล่าถึง “แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพนักบิน ”

สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และ วิชาการดอทคอม จัดกิจกรรม “ค่ายสานฝันการบิน ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการสานฝันการบิน กิจกรรม “พาน้องท่องฟ้า I believe I can fly” วันที่ 11-13 มกราคม 2553 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรมสานฝันการบินให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์