สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ฝ่ายวิชาการ

กองวิชา

กองวิชาบริการจราจรทางอากาศ

กองวิชาภาษาอังกฤษและสนับสนุนการบิน