สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนขององค์กร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนของสถาบันการบินพลเรือน

กฏบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนขององค์กร สถาบันการบินพลเรือน

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนขององค์กร