สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

การแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม