สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 
 

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เลื่อนการจัดกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ ๔ 
เป็นวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


************

 
 

หมายเหตุ : 
 * ในการนี้ ขอให้เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๑๒ คน ตอบยืนยันการเข้าร่วม กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ ๔
                                  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดย e-mail ถึงคุณกาญจนิดา 
                                  วิชาการดอทคอมที่star@vcharkarn.com มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และ สถาบันการบินพลเรือนจะเรียกเยาวชนผู้ที่
                                  อยู่ในลำดับสำรอง เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป 
                             ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนิดา วิชาการดอทคอม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๘๓ ๒๘๐๒ ในวันเวลาทำการ
                                 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา๘.๐๐-๑๗.๐๐น.)
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 4

แผนที่จุดนัดพบ อาคาร 1 หน้าเสาธง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ตรงข้ามสวนจตุจักร

 

โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับคัดเลือก 
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ลงชื่อในแบบยินยอมให้บุตรหลานเข้าฝึกอบรมด้วยนะคะ
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จากทางโรงเรียน ว่าน้องๆ ได้ศึกษาที่โรงเรียนดังกล่าวจริง
4. แบบรายงานขออนุญาตโดยสารอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ( เพื่อ Download)
5. แบบยินยอมให้บุตร-หลานเข้าฝึกอบรม ( เพื่อ Download)
6. การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืดมีปก กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหุ้มส้น)

 

เยาวชนที่ได้รับคัดเลือก 12 ท่าน กรุณาติดต่อกลับวิชาการดอทคอม โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะดำเนินการเรียกอันดับสำรองต่อไป
 ติดต่อวิชาการดอทคอม คุณกาญจนิดา หมายเลขโทรศัพท์ 02-583-280 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ (8.00-17.00 น.)

 

 

 

กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 

 
 .ชื่อกิจกรรม                สานฝันการบิน ครั้งที่   

 .หน่วยงานที่รับผิดชอบ     

สถาบันการบินพลเรือน : วิทยากร สถานที่ อุปกรณ์จัดกิจกรรมด้านการบิน
 เว็บไซต์วิชาการดอทคอม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : การเดินทาง อาหาร ที่พักสำหรับเยาวชน และทีมงานวิชาการ
ดอทคอม, การรับรองสื่อมวลชนด้านอาหาร และที่พัก, ป้ายผ้ากิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความเผยแพร่ทาง นสพ.

.หลักการและเหตุผล 

         สถาบันการบินพลเรือน(สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบิน ได้รับการยอมรับให้

 
 
 

เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษด้านการบินพลเรือนของประเทศและภูมิภาคตามมาตรฐานสากลที่ ICAO กำหนด สามารถผลิตบุคลากรเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินมากกว่า ๗๘ ประเทศทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า ๒๐,๐๐๐ คนมานานกว่า ๕๐ ปี และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕

          ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการบินที่เน้นการสร้างบุคลากรการบินที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อาทิเช่น นักบิน
เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ช่างซ่อมอากาศยาน ช่างซ่อมเครื่องสื่อสารการบิน แอร์โฮสเตส เป็นต้น เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน จึงถือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งและการเดินทาง เพราะเมื่อบุคลากรการบินที่รับผิดชอบการดูแลการขนส่งทางอากาศเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะเกิดความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศอย่างแน่นอน นอกจากนั้น อาชีพดังกล่าวล้วนเป็นอาชีพในฝันของเยาวชน รวมถึงผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน แต่หลายคนมองว่าการบินเป็นเรื่องไกลตัว มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นเรื่องของคนมีฐานะดีมีรายได้สูงเท่านั้นถึงจะเข้ามาสัมผัสได้ โครงการสานฝันการบิน จึงเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นว่าการบินไม่ใช่เรื่องไกลตัว ใคร ๆก็บินได้

        สบพ.จึงได้จัด“โครงการสานฝันการบิน”ขึ้น เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสน มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน ได้มี
โอกาสในการได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน และได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจึงเห็นว่าเป็นหนึ่งผลงานชิ้นโบว์แดงของสบพ.ที่สามารถส่งเสริมและให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น

 
 
 
 
 
 

.วัตถุประสงค์

 
    เพื่อให้เยาวชน และผู้ที่สนใจด้านการบินได้มีโอกาสเรียนรู้ ทักษะทางด้านการบิน อย่างถูกต้อง และเห็นความสำคัญของการบิน  
    เพื่อสร้างความเข้าใจและความรับรู้ที่ถูกต้องถึงการพัฒนาและความสะดวกในกิจการการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
    เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการบิน และการท่องเที่ยวภายในประเทศ  
   

เพื่อประชาสัมพันธ์การตลาด สถาบันการบินพลเรือนให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป ว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการบินที่ยาวนาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบินได้  
 

. กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ชาย/หญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใฝ่ฝันจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน จำนวน ๑๒ คนจากทั่วประเทศ

 
          คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่   
    เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    เยาวชนที่มีความสนใจจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน  
    เยาวชนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ ๔  
   

เยาวชนต่างจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมีขึ้นรถ ณ จุดนัดหมายเองได้ รวมทั้งไม่มีปัญหาด้านการเดินทาง และที่พัก  
   

เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมฯมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการขึ้นทำการฝึกบิน  
  .วิธีดำเนินการ  
  การรับสมัคร : รับสมัครทางเว็บไซต์วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com  และประชาสัมพันธ์ข่าวตามสื่อต่างๆ  
  เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน : คัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๒ คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ พิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ  “นักบิน : อาชีพในฝันของข้าพเจ้า”  (ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ ความยาว ๑ หน้ากระดาษ A๔)  
  กำหนดการดำเนินกิจกรรม  
    เปิดรับสมัคร    ๒๐ กรกฎาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
(ผ่านทาง www.mot.go.th , www.catc.or.th , www.vcharkarn.com)
 
    ประกาศผลการคัดเลือก ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
(
ผ่านทาง www.vcharkarn.com,www.catc.or.th)
 
            กิจกรรมสานฝันการบิน                     วันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔  
  . ระยะเวลาดำเนินการ             ๒ วัน เพื่อเรียนรู้วิชาภาคพื้น เครื่องฝึกบินจำลอง ภาคอากกาศ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมอากาศยาน  
  8. รายละเอียดของกิจกรรม  
 

กำหนดการ

กิจกรรมวันที่ ๑

 

๐๖.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. 
๐๘.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

    คณะพร้อม ณ สบพ. กทม.ออกเดินทางไปศูนย์ฝึกการบิน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์
    พิธีเปิดโครงการและเรียนวิชาความรู้ทั่วไปด้านการบิน
    การฝึกบินเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator)
    พักรับประทานอาหารกลางวัน
    การฝึกบินเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator)
    เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอากาศยาน และแนะนำแบบอากาศยาน ของ สบพ.
    รับประทานอาหารและกิจกรรมสันทนาการ
 

กิจกรรมวันที่ ๒

 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

    รับประทานอาหารเช้า
    การแบ่งกลุ่มขึ้นทำการฝึกบินกับครูการบิน(Observe Flight)
    พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
    เดินทางกลับ สบพ. กทม.
 

หมายเหตุ :      กิจกรรมอาจมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
  . สถานที่            ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน (อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์)  
  ๑๐. ผู้ประสานงานและหน่วยงานดำเนินกิจกรรม  
     แผนกการตลาด สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน กทม. 
(นางสาวพรพิมล เงินคง เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๒ ๕๗๔๑ – ๔ ต่อ ๓๑๑)
 
     ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(นายวิศิษฎศิลป์ ศรีสุขวัฒนา เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒ ๕๒๐ ๓๓๘)
 
     เว็บไซต์วิชาการดอทคอม
(นางสาวกาญจนิดา กิตติสุบรรณ เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๙๖๒ ๐๑๒๗)
 
     
 

ตัวอย่าง กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 

ตัวอย่าง กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ ๒