สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันการบินพลเรือน

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (งบทำการและงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 4)

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (งบทำการและงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 3)

แผน – ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (งบทำการและงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 2)

ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบทำการและงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบทำการและงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (งบทำการและงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบทำการและงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2566

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (เงินแผ่นดิน)