สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (เงินแผ่นดิน)