สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

คณะกรรมการ สบพ.

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

ดร.นภดล วณิชวรนันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร

กรรมการ ผู้แทนกองทัพอากาศ

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

นายณรงค์ อรุณภาคมงคล

กรรมการ ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน

นายชำนาญ ฤาชัย

กรรมการ ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

นายเจตน์ เมืองครุธ

กรรมการ ผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์

กรรมการ ผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

กรรมการและเลขานุการ