สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

คณะกรรมการ สบพ.

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

ดร.นภดล วณิชวรนันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา

กรรมการ ผู้แทนกองทัพอากาศ

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

นายอรรถพร เนื่องอุดม

กรรมการ ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน

นายทินกร ชูวงศ์

กรรมการ ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เรืออากาศโท ชิงชีพ บุรีรักษ์

กรรมการ ผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์

กรรมการ ผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

กรรมการและเลขานุการ