สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

คณะกรรมการ สบพ.

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว

ประธานกรรมการ

ดร.นภดล วณิชวรนันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รอการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา

กรรมการ ผู้แทนกองทัพอากาศ

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

นายอรรถพร เนื่องอุดม

กรรมการ ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน

นายทินกร ชูวงศ์

กรรมการ ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เรืออากาศโท ชิงชีพ บุรีรักษ์

กรรมการ ผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์

กรรมการ ผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

กรรมการและเลขานุการ