สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

คณะกรรมการ สบพ.

พลเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ดรุฒ คำวิชิตธนาภา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร

กรรมการผู้แทนกองทัพอากาศ

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม

นายณรงค์ อรุณภาคมงคล

กรรมการผู้แทนกรมท่าอากาศยาน

นายวิทย์วศิน เรียนวัฒนา

กรรมการผู้แทน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

นายเจตน์ เมืองครุธ

กรรมการ ผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นางลัชชิดา อาภาพันธุ์

กรรมการ ผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

กรรมการและเลขานุการ