สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Logo_CATC

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทนฺโต เสฏโฐ มนุสเสสุ : ในหมู่มนุษย์ คนประเสริฐคือคนที่ฝึกแล้ว

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบิน
โดยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคอาเซียน”

“CATC is committed to being a center of excellence in the regional aviation industry being an organization of learning with quality personnel according to international standard,  support the aviation industry of the nation  and the Asian region”

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างพอเพียงต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค
  2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาค
  3. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน
  4. ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบินเพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก
  5. สนับสนุนกระทรวงคมนาคม  ในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการทดสอบบุคลากรด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย

        

         อัตลักษณ์ของสถาบันการบินพลเรือน / Identity of the Civil Aviation Training Center

“มีความรู้เป็นมาตรฐาน มุ่งงานความปลอดภัย ใส่ใจคุณธรรม ผู้นำด้านการบิน”

       เอกลักษณ์ของสถาบันการบินพลเรือน / Uniqueness of the Civil Aviation Training Center

“สถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาชีพด้านการบิน”

วัฒนธรรมค่านิยมองค์กร  / Culture and Organizational Values

         =  Continuous Learning  หมายถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

         =  Achievement, Quality and Standard  หมายถึง การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การพัฒนา
                          คุณภาพและมาตรฐาน

       =   Team Work หมายถึง การทำงานเป็นทีม

       =   Commitment and Integrity หมายถึง ความรักองค์กรและความซื่อสัตย์สุจริต