สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

บุคลากร

รายชื่อบุคลากร สถาบันการบินพลเรือน

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขภายใน สายตรง

ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน 1001,1002 0 2272 5297
นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน
รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
2001,2002
2201, 2202
0 2617 7116
0 2272 5155
ดร.พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ
รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ
3001,3002 0 2272 6103

สำนักงานตรวจสอบภายใน

เรืออากาศเอกฉัตรชัย สุขเอม หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน 1011, 1010 0 2272 6010

สำนักงานนโยบายและแผนงาน

นายคนึงกิจ ผลชานิโก หัวหน้าสำนักงานนโยบายและแผนงาน 1021, 1020 0 2617 7117

สำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน

นายวรงค์ฤช ณัฐธำรงกุล หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน 1031, 1030

สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย

นางนิธิมา ฝัดศิริ หัวหน้าสำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย 1041, 1040

สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา

นางสาวสรัลพร อร่ามรัศมีวาณิชย์ นักพัฒนาหลักสูตร ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน และอวกาศอู่ตะเภา
1051, 1050

สำนักงานทรัพยากรบุคคล

ดร.พรเทพ เตียเจริญวรรธน์ หัวหน้าแผนกนิติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล 2011, 2010 0 2272 5287

สำนักบริหารกลาง

นายรหัท อิงค์วิกรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง 2101, 2102 0 2272 6106
นางสาวสุนทรี รัตนพันธ์ หัวหน้าแผนกธุรการ 2110, 2111 0 2272 5298
ดร.อาทิตย์ หิมารัตน์ หัวหน้าแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2121, 2120 0 2272 5295
ดร.พรเทพ เตียเจริญวรรธน์ หัวหน้าแผนกนิติการ 2131, 2130 0 2272 6035
นายจอน พรมถา หัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2141, 2140 0 2272 5294

สำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน

นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน 2201, 2202 0 2272 5155
นางสาวณฐกันต์ ต้นพงษ์พันธุ์ หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร 2211, 2210 0 2272 5827
นางสาวสายวรุณ เภตรา หัวหน้าแผนกการตลาด 2221, 2220 0 2272 6108
นางสาวชลันทิพย์ ประดับพงษา หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจการบิน 2231, 2230

สำนักการเงินการคลัง

นายสิทธิพันธ์ เสือจำศิล ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง 2301, 2302 0 2272 6138
นายวัฒพงษ์ ปุนนารักษ์ หัวหน้าแผนกการเงิน 2311, 2310 0 2272 5290
นางสาววนิดา วัฒนมงคล นักบัญชี ระดับสูง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี 2321, 2320 0 2272 6028
นางสาวเดือนเพ็ญ ยิ่งดี หัวหน้าแผนกงบประมาณ 2331, 2330 0 2272 6114

สำนักดิจิทัลการบิน

นายอิฏฐพัชร์ บูรณะเรศน์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการบิน 2401, 2402 0 2272 5860
นายธีระพงษ์ ยศพล หัวหน้าแผนกบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 2411, 2410
นางวัลลภา บูรณะเรศน์ หัวหน้าแผนกกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 2421, 2420
นายอิฏฐพัชร์ บูรณะเรศน์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการบิน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล 2431, 2430

สำนักงานพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม TRAINAIR PLUS

นางสาวพีร์ สุนันทารอด หัวหน้าสำนักงานพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม TRAINAIR PLUS 3661, 3660 0 2272 6105

กองวิชาวิศวกรรมการบิน

ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมการบิน 3101, 3102 0 2272 5300
นายมนูรักษ์ รัตนสุทธิกานต์ ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หน.แผนกวิชาเทคโนโลยีฐานวิศวกรรมการบิน
3111, 3110
ดร.เอกชัย อาษา ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หน.แผนกวิชาวิศวกรรมการบิน
3121, 3120
นายอนุพันธ์ พันธุ์เกษม ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หน.แผนกฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิศวกรรมการบิน
3131, 3130
นายเสถียร ยุทธ์ธนบูรณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมปฏิบัติการด้านการบิน
3141, 3140

กองวิชาภาษาอังกฤษและสนับสนุนการบิน

ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษและสนับสนุนการบิน 3202, 3201 0 2617 7115
นางสาวณภคอร สิงหโชติสุขแพทย์ ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน
นายศรณรงค์ เชาว์คงคา ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาศึกษาทั่วไป
3211, 3210
นางสาวนิติรัตน์ อินธนู ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
3221, 3220

กองวิชาวิทยาการการบิน

ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาการการบิน 3301, 3302 0 2272 6107
นางสาวกฤชมน มีลังค์ ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
3311, 3310
นายรัชตะ จันทร์พาณิชย์ ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3321, 3320
นายปิยวิทย์ มั่งมูล ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐานการบิน
3331, 3330
นายอธิป สาโรวาท ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาโลจิสติกส์การบิน
นายกริช วงศ์เจริญ ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสายการบิน
ดร.ธัญญรัตน์ คำเพราะ ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการมหาบัณฑิตด้านการบิน
3361,3360

กองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ

ดร.พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ 3401, 3402 0 2272 5292
นางพิชญ์นรี แม้นสงวน ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการจราจรอากาศ
3411, 3410
พ.อ.อ.เทพพิบูล จินาภรณ์ ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาควบคุมการจราจรทางอากาศ
3421, 3420
นางภัทราวดี อยู่ปาน ครูวิชาภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาบริการการเดินอากาศ
3431, 3430

กองวิชาช่างอากาศยาน

ดร.คงศักดิ์ ชมชุม หัวหน้าแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน
3501, 3502 0 2272 5296
นายวรทา กุลเกียรติประวัติ ครูวิชาภาคพื้น ระดับกลาง ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน
3511, 3510
นายญาณวุฒิ คัมภีรภาพ ครูวิชาภาคพื้น ระดับกลาง ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเอวิโอนิกส์
3521, 3520
นายภักดี มีศรี ช่างอากาศยาน ระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย
3531, 3530

สำนักวิชาการ

นายสรวิชญ์ เภาสมบัติ หัวหน้าแผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 3611, 3610 0 2272 6116
นางสุวะณา ศิลปารัตน์ หัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล 3621, 3620 0 2272 6113
นายกำภล กลัดสมบูรณ์ หัวหน้าแผนกบริการการศึกษา 3631, 3630 0 2272 5834
นางสาวอารยา ปัณฑวังกูร หัวหน้าแผนกกิจการนักศึกษา 3641, 3640 0 2272 6102
ดร.ปภาพร มนตรีเจริญ ครูวิชาภาคพื้น รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกวิจัยและนวัตกรรมการบิน

ศูนย์ฝึกหัวหิน

ศูนย์ฝึกการบิน

นาวาอากาศโทบุญเที่ยง ค้ายาดี ครูการบิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน 4001 0 3252 0337
นาวาอากาศโทกิตติชัย ช่างเสนา ครูการบิน ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกมาตรฐานการบิน 0 3252 0337
พันตรีนิพล เวียงนนท์ ครูการบิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนก นิรภัยการบินและภาคพื้น 4021, 4022 0 3252 0337
พันจ่าอากาศเอก อนุชา สวัสดี หัวหน้าแผนกบริการ 4031, 4032 0 3252 0375
0 3252 0338

กองฝึกบิน

นายวุฒิชัย เล้าวงษ์ ครูการบิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองฝึกบิน 4101, 4002 0 3252 0337
พันตรีพรศักดิ์ โพธิ์ศิริ ครูการบิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ 0 3252 0337
นาวาอากาศตรีอิทธิพล ภูยานนท์ ครูการบิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกฝึกบินเครื่องบิน 0 3252 0337
พันตำรวจเอกวิษณุ ไตรผล ครูการบิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกฝึกบินจำลอง 0 3252 0337
พันตำรวจเอกวิษณุ ไตรผล ครูการบิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน 0 3252 0337
นาวาอากาศเอกเจริญชัย อุทธา ครูการบิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาภาคพื้น 4151 0 3252 0337

กองซ่อมบำรุงอากาศยาน

ดร.เจน หน่อท้าว ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงอากาศยาน 4201, 4203 0 3252 0332
นายเด่นพงษ์ สังขวาสี หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและการวางแผน 0 3252 0332
นายชัยณรงค์ สุขธรรม นายตรวจอากาศยาน ระดับสูง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงอากาศยานและบริการลานจอด
0 3252 0332
นายรัชชา สุวนิช หัวหน้าแผนกซ่อมใหญ่เครื่องยนต์และบริภัณฑ์ 4231 0 3252 0332
พันจ่าอากาศเอก อาณัติ แสงฉัตรแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับสูง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกซ่อมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานและเครื่องฝึกบินจำลอง
4241 0 3252 0332