สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ข้อมูลเกี่ยวกับ สบพ.

สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ชำนาญพิเศษด้านกิจการบินของประเทศไทย