สำนักงานทรัพยากรบุคคล
 
 
ระเบียบ

ข้อบังคับ

แบบฟอร์ม

ข่าว/ประกาศ

ติดต่อเรา

นโยบาย

 

  ระเบียบ


  ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2551

 ว่าด้วย การจัดสิ่งเยี่ยมผู้ป่วยหรือเคารพศพผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2554

 ว่าด้วย การจ่ายเครื่องแบบชุดปกติ และเครื่องแบบชุดทำงานเฉพาะกิจ พ.ศ. 2553

  ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2551

  ว่าด้วย บัตรประจำตัวลูกจ้างของสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2547

  ว่าด้วย ธงประจำสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2547

  ว่าด้วย การใช้บริการห้องสมุด และการใช้ทรัพยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2544

  ว่าด้วย การปฏิบัติงานของสถาบันการบินพลเรือน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
      ของราชการ พ.ศ. 2543


  ที่ 5/2539 ว่าด้วย การยื่นใบลา พ.ศ. 2539