สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

สรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบิน

             ด้วย แผนกพัฒนาธุรกิจการบิน ได้จัดทำสรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. และจักเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป...

สรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบิน ประจำปี 2566