สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ผู้บริหาร สบพ.

ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

เบอร์โทร: 0 2272 5297

ฝ่ายบริหาร

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

เบอร์โทร: 0 2617 7116

นายรหัท อิงค์วิกรม

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

เบอร์โทร: 0 2272 6106

นางสาววรินทร เลี่ยมนาค

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

เบอร์โทร: 0 2272 5155

นายสิทธิพันธ์ เสือจำศิล

ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

เบอร์โทร: 0 2272 6138

นายอิฏฐพัชร์ บูรณะเรศน์

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

เบอร์โทร: 0 2272 5860

ฝ่ายวิชาการ

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย

ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการแทน รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร: 0 2272 6103

ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมการบิน

เบอร์โทร: 0 2272 5300

ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์

ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน

เบอร์โทร: 0 2272 6115

ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว

ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน

เบอร์โทร: 0 2272 6172

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย

ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน

เบอร์โทร: 0 2272 5300

นายวิโรจน์ น้อยวิไล

ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน

เบอร์โทร: 0 2272 5296

ศูนย์ฝึกการบิน

นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน

เบอร์โทร: 0 3252 0337

นาวาอากาศเอก ระทิน อินเทวา

ผู้อำนวยการกองฝึกบิน

เบอร์โทร: 0 3252 0337

นายเจน หน่อท้าว

ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงอากาศยาน

เบอร์โทร: 0 3252 0332