สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ผู้บริหาร สบพ.

ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

เบอร์โทร: 0 2272 5297 , 065 1699291

ฝ่ายบริหาร

นางสาววรินทร เลี่ยมนาค

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

เบอร์โทร: 0 2272 5155 , 081 9257104

นายรหัท อิงค์วิกรม

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เบอร์โทร: 0 2272 6106

นางสาววรินทร เลี่ยมนาค

ผู้อำนวยการ
สำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน

เบอร์โทร: 0 2272 5155

นายสิทธิพันธ์ เสือจำศิล

ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

เบอร์โทร: 0 2272 6138

นายอิฏฐพัชร์ บูรณะเรศน์

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการบิน

เบอร์โทร: 0 2272 5860

ฝ่ายวิชาการ

ดร.พันศักดิ์ เนินทราย

ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร: 0 2272 6103 , 095 3649906

ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย

ผู้อำนวยการกองวิชา
วิศวกรรมการบิน

เบอร์โทร: 0 2272 5300

ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์

ผู้อำนวยการกองวิชา
ภาษาอังกฤษและสนับสนุนการบิน

เบอร์โทร: 0 2617 7115

ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว

ผู้อำนวยการกองวิชา
วิทยาการการบิน

เบอร์โทร: 0 2272 6107

ดร.พันศักดิ์ เนินทราย

ผู้อำนวยการกองวิชา
บริการการจราจรทางอากาศ

เบอร์โทร: 0 2272 5292

ดร.คงศักดิ์ ชมชุม

หัวหน้าแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน

เบอร์โทร: 0 2272 5296

ศูนย์ฝึกการบิน

นาวาอากาศโทบุญเที่ยง ค้ายาดี

ครูการบิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน

เบอร์โทร: 0 3252 0337

นายวุฒิชัย เล้าวงษ์

ครูการบิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองฝึกบิน

เบอร์โทร: 0 3252 0337

ดร.เจน หน่อท้าว

ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงอากาศยาน

เบอร์โทร: 0 3252 0332