สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สำนักงาน ป.ป.ช.  ได้สร้างและพัฒนาพิิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรวบรวม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยสร้างช่องทางและโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์รอบรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมยุคดิจิทัล เยี่ยมชมและใช้งานพิิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) ได้ที่  http://acm.nacc.go.th

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง