สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

          สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวที่ผ่านการอนุญาตจาก กพท.ให้ดำเนินการทดสอบ Skill Test ตามการปรับปรุงคู่มือดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของนายช่างภาคพื้นดิน(Skill Test for AMEL) ฉบับที่ 4 

         สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง คมนาคม โดยกองวิชาช่างอากาศยาน ได้ปรับปรุงคู่มือดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน (Skill Test for AMEL) ให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้พิจารณาคู่มือดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน (Skill Test for AMEL ISSUE NO. 04 / REVISION NO. 00) ของ สบพ. ซึ่งมีการปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการทดสอบและบุคลากรที่ดำเนินการทดสอบจากที่ได้รับอนุญาตไว้ เรียบร้อยแล้ว และให้การรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยอนุญาตให้ สบพ. ดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดินให้เป็นไปตามคู่มือดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน (Skill Test for AMEL ISSUE NO. 04 / REVISION NO. 00) ของ สบพ. ต่อไป

           โดยในปัจจุบัน สบพ. เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของนายช่างภาคพื้นดิน (Skill Test for AMEL) แทน กพท. มาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา