สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ยกระดับมาตรฐานของการฝึกอบรมไปสู่สมาชิกระดับ Regional Centres of Excellence (RTCEs)

        สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม สถาบันเฉพาะทางด้านการบินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ยกระดับมาตรฐานของการฝึกอบรมไปสู่สมาชิกระดับ Regional Centres of Excellence (RTCEs) โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS โดยได้รับการรับรองสาขาความเชี่ยวชาญ ถึง 2 ด้าน ได้แก่ Air Navigation Services และ Flight Safety and Safety Management อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

        โครงการ ICAO TRAINIAIR PLUS เป็นโครงการส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน Global Aviation Training (GAT) สังกัดภายใต้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของหน่วยฝึกอบรมด้านการบินทั่วโลกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สถาบันการบินพลเรือนได้เข้าร่วมโครงการ TRAINAIR PLUS ตั้งแต่ปี 2555 เริ่มจากการเป็นสมาชิกระดับ Associate Member และได้พิสูจน์สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานของ ICAO (Standardized Training Packages: STP) สำเร็จ และได้รับการเลื่อนระดับขึ้นเป็น Full member เมื่อปี 2558 จนถึงปี 2563  ท้ายที่สุดในปี 2564 สถาบันการบินพลเรือนได้รับการยกระดับให้เป็นสมาชิกระดับ Regional Training Centres of Excellence (RTCE) จากการพัฒนาคุณสมบัติของ สบพ. ในหลาย ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น บุคลากรที่ทำหน้าที่นักพัฒนาหลักสูตรระดับปฏิบัติการและอาวุโส สร้างระบบการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน รวมถึงระบบประกันคุณภาพ ระบบนิรภัยการบิน ระบบการพัฒนาผู้สอน สื่อการสอน ระบบอำนวยความสะดวกสนับสนุนการฝึกอบรม

การได้รับการรับรองระดับ RTCE นี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมทั้งหมด 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
     – ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากอุตสาหกรรมการบินของโลก ว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนหน่วยงานอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
     – มีรายได้จากการที่ผู้เข้าอบรมใช้จ่ายส่วนตัวและท่องเที่ยวในประเทศต่อหลังจากการฝึกอบรม

2. ประโยชน์ต่อองค์กร
     – มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการบินของโลก
     – มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายลิขสิทธิ์และการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระดับ ICAO ลิขสิทธิ์ของสถาบันการบินพลเรือน
     – อาจารย์ของสถาบันการบินพลเรือน สามารถดำเนินการสอนให้กับสมาชิก TRAINAIR PLUS อื่นๆ ได้
     – สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำลงได้

3. ประโยชน์ต่อองค์กรด้านการบินอื่นๆ
     – บุคลากรขององค์กรได้รับความรู้/ทักษะจากหลักสูตรและระบบการอบรมที่มีคุณภาพ
     – บุคลากรได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล
     – ต้นทุนการฝึกอบรมบุคลากรต่ำ ประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้เวลาน้อยกว่าการอบรมจากหลักสูตรของต่างประเทศหรือเดินทางไปอบรมที่ต่างประเทศ

4. ประโยชน์ต่อนักศึกษา/ผู้เข้าฝึกอบรม
     – ได้รับความรู้/ทักษะจากหลักสูตรและระบบการอบรมที่มีคุณภาพ
     – ได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล
     – ผู้เข้าอบรมและหน่วยงานด้านการบินสามารถเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมด้วยต้นทุนต่ำ และใช้เวลาน้อยกว่าการอบรมจากหลักสูตรของต่างประเทศ