สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

      ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2563 แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 22 เม.ย – 29 พ.ค. 2565

ทาง  https://forms.gle/Bw1ABWJVnLbZWyVs7 หากพ้นกำหนดแล้ว ไม่ตอบแบบสำรวจจะถึอว่าไม่ประสงค์เข้าร่วม และจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกทะเบียนและวัดผล 0 2272 5741-4 ต่อ 3620