สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำวารสารรูปแบบออนไลน์ “นโยบายการขนส่งและจราจร” ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรหัวข้อที่น่าสนใจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง