สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำวารสารรูปแบบออนไลน์ “นโยบายการขนส่งและจราจร” ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรหัวข้อที่น่าสนใจ

    เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง สนข. จึงได้เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://www.otp.go.th/ หรือ scan QR Code ตามภาพด้านล่าง