สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ชั้นปีที่ 2 เข้าวิชาเอกประจำปีการศึกษา 2564 “วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (APM)”


 กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ชั้นปีที่ 2 เข้าวิชาเอกประจำปีการศึกษา 2564 “วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (APM)”