สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                    สถาบันการบินพลเรือน สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดหลักสูตรฝึกอบรมภาคอากาศ จัดเต็มทุกเนื้อหาการสอน ครอบคลุมทุกความต้องการ ทำการฝึกอบรมโดยครูฝึกบินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบินที่มีประสบการณ์สูง ฝึกบิน ณ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ หลักสูตรภาคอากาศที่เปิดฝึกอบรมมีดังนี้

 

 หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน (Private Pilot – Airplane Course)

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน (Commercial Pilot – Airplane Course)

 หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินเครื่องบิน (Instrument Rating Course)

 หลักสูตรการบินด้วยเปลี่ยนศักยการบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi – Engine Course)

หลักสูตรครูการบิน เครื่องบิน (Instructor Pilot – Airplane Course)

 

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เฮลิคอปเตอร์ (Private Pilot – Helicopter Course)

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์ (Commercial Pilot – Helicopter Course)

หลักสูตรครูการบิน เฮลิคอปเตอร์ (Instructor Pilot – Helicopter Course)

หลักสูตรการบินเปลี่ยนแบบ R44 เฮลิคอปเตอร์ (Robinson R44 Transition Course)

หลักสูตรการบินทบทวนแบบ R44 เฮลิคอปเตอร์ (Robinson R44 Refresher Course)

หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก (Airline Transport Pilot Course (Theory)

หลักสูตรเพื่อฝึกทบทวนตามวาระตามที่กำหนด เครื่องบิน (Recurrent – Airplane)

📍รับสมัครทุกวันในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02 272 5741 – 4 ต่อ 3630,3631