สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน