สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประสงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และการให้บริการประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมทุกพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ในเว็บไชต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th หรือสแกน QR CODE ที่ปรากฎท้ายหนังสือ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง