สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สดช.) แจ้งว่าได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเชื่องโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D) ซึ่งมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เช่น ความพิการทางการมองเห็น (SMART EYE) ความพิการทางการได้ยิน (SMART EAR) ความพิการทางสติปัญญา (BRAIN PRACTICE) เป็นต้น ในการนี้ สดช. ขอประชาสัมพันธ์ระบบฯ ให้ผู้พิการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้ประโยชน์โดยสามารถใช้งานผ่านทาง QR Code และดาวน์โหลด คู่มือระบบเชื่องโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D)