สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (AMEL (Aeroplane Mechanic) (B1.1,B1.2))

ศึกษาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างอากาศยานและเครื่องยนต์ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการบำรุงรักษาอากาศยาน

ระยะเวลาเรียน : 7 ภาคการศึกษา

สำเร็จการศึกษา
ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 314,900 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (AMEL (Aeroplane Mechanic) (B1.1,B1.2))
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไร้ความสามารถ ไม่เป็นโรคตาบอดสี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 5. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 แล้ว ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันการบินพลเรือนว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการบินพลเรือนที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีในภายภาคหน้าต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 7. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะมีความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะ

รอบ Early Recruitment

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า ทางด้านช่างทุกสาขาวิชา

รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่าทางด้านช่างทุกสาขาวิชา
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี

รอบ โควตา (Quota)

   โควตาประเภทที่ 1  โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสถาบันการศึกษาในสังกัด

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต และมีผลการเรียน (GPAX)  รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่าทางด้านช่างทุกสาขาวิชา และมีผลการเรียน (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

   โควตาประเภทที่ 2 โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม.6 หรือ  เทียบเท่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต  มีผลการเรียน (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่าทางด้านช่างทุกสาขาวิชา มีผลการเรียน (GPAX)รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นโรคตาบอดสี
 4. ได้รับการรับรองโดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรตามที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด

   โควตาประเภทที่ 3 โครงการสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน (GPAX) อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้ายหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน (GPAX) อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และไม่เป็นโรคตาบอดสี

รอบ 4 รับตรง

 1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 2. สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี