เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
(พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 1/2564 ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564)
22/06/2564
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
สูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
(สอบสัมภาษณ์แบบ Online วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
16/06/2564
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
07/06/2564
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2564
(พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 1/2564 ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564)

17/05/2564
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา 2564
(สอบสัมภาษณ์แบบ Online วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
19/04/2564
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2564
โดยขยายเวลาการรับสมัครฯไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.

24/03/2564