เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
07/06/2564
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
(พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม ๑/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

17/05/2564
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา 2564
(สอบสัมภาษณ์แบบ Online วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
19/04/2564
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2564
โดยขยายเวลาการรับสมัครฯไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.

24/03/2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
การติดต่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ปีการศึกษา 2564 กรุณาติดต่อผ่าน E-Mail
E-Mail: lsangketjai@gmail.com และ E-Mail: research.catc@gmail.com
โทร. 02-272-6101, 02-272-5741 ต่อ 8561

24/03/2564
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2564
30/11/2563