เรื่อง วันที่ประกาศ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
การติดต่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ตลอดเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 กรุณาติดต่อผ่าน E-Mail
E-Mail: lsangketjai@gmail.com และ E-Mail: research.catc@gmail.com
โทร. 02-272-6101, 02-272-5741 ต่อ 8561 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

7/01/2564
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2564
30/11/2563