เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2563
29/05/2563
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง ขอแจ้งกำหนดระยะเวลาการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
12/05/2563
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
09/04/2563
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2563
27/11/2562