สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่หลักในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนการสอนสู่ระดับสากล โดยวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2566 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศมองโกเลีย ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศของสถาบันการบินพลเรือน และในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการตรวจประเมินดังกล่าวได้รับการรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศมองโกเลีย โดยขยายอายุการรับรองจาก 3 ปี เป็น 5 ปี ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย