สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Quota & Portfolio

สมัครสอบได้ตังแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 – 3 มกราคม 2567

👉🏻 สมัครรอบ Quota & Portfolio

> ประเภทที่ 1 โครงการเรียนดี
> ประเภทที่ 2 โครงการกิจกรรมดีเด่น
> ประเภทที่ 3 โครงการผู้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
> ประเภทที่ 4 โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน

• สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
• สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์

✅หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน

• วิชาโทการจราจรทางอากาศ
• วิชาโทการท่าอากาศยาน
• วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
• วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
• วิชาโทธุรกิจสายการบิน
• วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

• แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
• แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

• วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน
• วิชาเอกผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง