ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาสยานและวิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ แผนการศึกษาเทียบโอน (2 ปี) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) - Civil Aviation Training Center

สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ข่าวที่เกี่ยวข้อง