สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จำนวน 30 ท่าน

🔹 หลักสูตร “การจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ” รุ่น 1 🔹

สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 นายไกรวิน อ่อนสกุล
2 นางสาวสุภาพร ศรีทอง
3 นางสาวลฎาภา ภิพิตรกุญชร
4 นางสาวธมนรักษ์ พรวิธัญรัตน์
5 นางสาวหรรษมน ยอดไกรศรี
6 นางสาวสุภัสสรา เจียรนัย
7 นางสาววิลาวัลย์ แซ่สง
8 นางสาวนัทธมน สุดสายใจ
9 นางสาวนิลภา ฟักนิกรณ์
10 นางสาวกศิมา สุวิทชาญวรกุล
11 นางสาววีรวรรณ ผ่องฉวี
12 นายฉัตรชัย บรรพกิจ
13 นายบุญเกียรติ อินทร์สุริยา
14 นายพิชญาณ สุบรรณวิลาศ
15 นายธนกฤต กลมอ่อน
16 นายธนกฤต เจริญกิจ
17 นางสาวเมณิตรา นิมมานฤธาดากุล
18 นายวีรศักดิ์ ลัดอ่อน
19 นางสาวปรีดาภรณ์ ปอแก้ว
20 นางสาวจิณัฐตา จริภัทรทองกล
21 นางสาวธัญมน อึ้งวนิชบรรณ
22 นายอารอฟาต อีแต
23 นายอวยชัย ศุภาคม
24 นางสาวเสาวลักษณ์ ทิมสุเรนทร์
25 นางนวพร แก้วคำลา
26 นายกฤติพงศ์ พุ่มหมอ
27 นางสาวธนารีย์ โพธิ์จันทร์
28 นายชญานนท์ ติ่งอ่วม
29 นางสาวณัชชา คูกีรติรัตน์
30 นายพิชญุตม์ กุลพัฒน์สุวรรณ

 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับสำรอง จำนวน 7 ท่าน

🔹 หลักสูตร “การจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ” รุ่น 1 🔹

สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 นางสาวอังคนา บุญโยดม
2 นางสาวจิราภรณ์ มิตรวงค์
3 นายธัชพงศ์ ทองโอฬาร
4 นายอินทัช กุลทรัพย์ตระกูล
5 นางสาวอโนมา โตสมบรูณ์
6 นายภัทรชัย หัตถิ
7 นางสาวหทัยวรรณ คำช่วง