สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือนเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 16 คน เป็นบุคลากรสังกัดจากกรมท่าอากาศยาน โดยจัดฝึกอบรมแบบชั้นเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เป็นรุ่นที่ 6 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ผ่านระบบ Video Conference

     สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินของหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ในการติดต่อสื่อสารกับนักบินหรือผู้ควบคุมอากาศยาน ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล พร้อมนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาค ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง