สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                 

                 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ หลักสูตร ประกอบด้วย ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต 6. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ (หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ) ๔. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๕. หลักสูตรโค้ช (โค้ซเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต) โดยมีเนื้อหา ๔ ชุดวิชา ประกอบด้วย

๑. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒.ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓. STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๔. พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม

                 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและปรับใช้ในหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ เพื่อเป็นการรองรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต สำนักงาน ป.ป.. จึงได้พัฒนาระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education Platform) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Web Application สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาออนไลน์ หรือ E-leaming สามารถเรียนรู้เนื้อหาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมถึง Mobile Applicaion

                 สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน สถานศึกษา ในสังกัดเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา พร้อมให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาพัฒนาออกแบบระบบในระยะต่อไปเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษาสู่การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ สามารถส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง QR Code “แบบสอบถามการเข้าใช้งานระบบ” ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง