สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ปกร. 9/2566, ที่ ปกร. 10/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566, ที่ ปกร. 11/2566 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566, ที่ ปกร. 1/2567 ลงวันที่ 2 มกราคม 2567 และที่ ปกร. 2/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

จึงประประกาศให้หน่วยงานทราบต่อไป รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง