สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 และประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ตามลำดับ

จึงประประกาศให้หน่วยงานทราบต่อไป รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด