สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

360 Degree Air Traffic Control Tower Simulator

ห้อง Air Traffic Control Tower Simulator แบบ 360 องศา ใช้สำหรับฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศและนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม Aerodrome Control License and Rating ระบบคอมพิวเตอร์สามารถจำลองสภาพการจราจรทางอากาศ ณ บริเวณสนามบินทั้งในภาคอากาศแก่เครื่องบินภายในวงจรและบริเวณใกล้เคียงขณะที่บินอยู่บริเวณรอบ ๆ สนามบิน หรือกำลังบินเข้า-ออกจากบริเวณสนามบิน, ขึ้น-ลงบนทางวิ่ง, การจราจรของเครื่องบินที่กำลังขับเคลื่อนอยู่บนทางขับและลานจอด รวมทั้งการขับเคลื่อนของยวดยานพาหนะต่าง ๆ ในสนามบินและสามารถจำลองภูมิประเทศรอบ ๆ สนามบินได้ โดยการฉายภาพที่เหมือนจริงให้ปรากฏบนจอภาพแบบ 360 องศา โดยรอบหอบังคับการบินจำลอง โดยสมมุติสถานการณ์การจราจรทางอากาศ รวมทงั้ สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้