สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

📍📍อย่าพลาดโอกาสสุดท้าย สำหรับ น้องๆ ที่สนใจก้าวเข้าสู่อาชีพด้านการบิน📍📍

           เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเทียบเท่าระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 4 : รับตรงอิสระ (On-Site) โดยหลักสูตรที่เปิดรับมีดังนี้

           1.หลักสูตรระดับปริญญาโท

– หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

 2.หลักสูตรระดับปริญญาตรี

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน 6 วิชาโท ประกอบไปด้วย

            – วิชาโทการจราจรทางอากาศ

           – วิชาโทการท่าอากาศยาน

           – วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ

           – วิชาโทโลจิสติกส์การบิน

           – วิชาโทธุรกิจสายการบิน

           – วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

           2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (แผนการศึกษาเทียบโอน) ประกอบไปด้วย

– แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน)

– แผนการศึกษาแบบเอกโท (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์ตรี)

           2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

– แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน)

– แผนการศึกษาแบบเอกโท (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์ตรี)

           2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (แผนการศึกษาเทียบโอน)

– แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน : AVT)

 3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน

4.หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ประกอบไปด้วย

– สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aeroplane Mechanic-B1.1,B1.2)

– สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ (Aeroplane Mechanic-B2)

                💥💥💥 ***ทุกหลักสูตรสัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที !!!!*** 💥💥💥

                💻☎️ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถ Walk-In มาสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ชั้น G แผนกทะเบียนและวัดผล สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 09.00 – 15.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารองค์กร โทร. 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 3621, 2210, 2220 หรือ Inbox Facebook: catcthailand

                            ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบ 4 : รับตรงอิสระ (On-Site) (รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 – 6 มิถุนายน 2566)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง