สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                   ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้มาติดต่อรับบริการของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ทุกท่าน ร่วมตอบ “แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)” สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินของหน่วยงาน โดยทุกท่านสามารถทำการประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง