สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประมวลภาพสานฝันการบิน ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

กิจกรรมวันที่ 1

 

06.00 – 08.45 น. 
08.45 – 11.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 15.00 น. 
15.00 – 16.00 น. 
18.00 – 20.00 น.

    คณะพร้อม ณ สบพ. กทม.ออกเดินทางไป ศูนย์ฝึกการบิน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์
    พิธีเปิดโครงการและเรียนวิชาความรู้ทั่วไปด้านการบิน
    การฝึกบินเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator)
    พักรับประทานอาหารกลางวัน
    การฝึกบินเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator)
    เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอากาศยาน และแนะนำแบบอากาศยาน ของ สบพ.
    รับประทานอาหารและกิจกรรมสันทนาการ
 

กิจกรรมวันที่ 2

 

07.00 – 08.00 น. 
08.00 – 12.00 น. 
13.30 –  14.00  น. 
15.00 – 18.00 น.

    รับประทานอาหารเช้า
    การแบ่งกลุ่มขึ้นทำการฝึกบินกับครูการบิน(Observe Flight)
    พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
    เดินทางกลับ สบพ. กทม.
 

หมายเหตุ :      กิจกรรมอาจมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

แผนที่จุดนัดพบ อาคาร 1 หน้าเสาธง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ตรงข้ามสวนจตุจักร

 

โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับคัดเลือก 
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ลงชื่อในแบบยินยอมให้บุตรหลานเข้าฝึกอบรมด้วยนะคะ
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จากทางโรงเรียน ว่าน้องๆ ได้ศึกษาที่โรงเรียนดังกล่าวจริง
4. แบบรายงานขออนุญาตโดยสารอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน (
 เพื่อ Downlond)
5. แบบยินยอมให้บุตร-หลานเข้าฝึกอบรม (
 เพื่อ Downlond)
6. การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืดมีปก กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหุ้มส้น)

 เยาวชนที่ได้รับคัดเลือก 12 ท่าน กรุณาติดต่อกลับวิชาการดอทคอม โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะดำเนินการเรียกอันดับสำรองต่อไป
 ติดต่อวิชาการดอทคอม คุณปัณย์ชนิต หมายเลขโทรศัพท์  02 583 2802 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ (8.00-17.00 น.)

 


 

 

 กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 3
     
  1. ชื่อกิจกรรม                สานฝันการบิน ครั้งที่ 3  
  2. เจ้าภาพร่วม               สถาบันการบินพลเรือน
                                         เว็บไซต์วิชาการดอทคอม 
                                         บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 
 

3.หลักการและเหตุผล

 
    สถาบันการบินพลเรือน(สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบิน ได้รับการยอมรับให้  
  เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษด้านการบินพลเรือนของประเทศและภูมิภาคตามมาตรฐานสากลที่ ICAO กำหนด สามารถผลิตบุคลากรเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินมากกว่า 78 ประเทศทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า 20,000 คนมานานกว่า 49 ปี  
    ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการบินที่เน้นการสร้างบุคลากรการบินที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อาทิเช่น นักบิน  
  เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ช่างซ่อมอากาศยาน ช่างซ่อมเครื่องสื่อสารการบิน แอร์โฮสเตส เป็นต้น เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน จึงถือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งและการเดินทาง เพราะเมื่อบุคลากรการบินที่รับผิดชอบการดูแลการขนส่งทางอากาศเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะเกิดความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศอย่างแน่นอน นอกจากนั้น อาชีพดังกล่าวล้วนเป็นอาชีพในฝันของเยาวชน รวมถึงผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน แต่หลายคนมองว่าการบินเป็นเรื่องไกลตัว มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นเรื่องของคนมีฐานะดีมีรายได้สูงเท่านั้นถึงจะเข้ามาสัมผัสได้ กิจกรรมสานฝันการบิน จึงเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าการบินไม่ใช่เรื่องไกลตัว ใคร ๆก็บินได้  
 

          

สบพ.จึงได้จัด “ กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 3 ” โดยมีเว็บไซต์วิชาการดอทคอม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพร่วมในการ  
  สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ที่มีความสนใจและมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินได้มีโอกาสในการได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน และได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม  
 

4.วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

 
    4.1
4.2
4.3
4.4 
เพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนผู้สนใจด้านการบินจากทุกภูมิภาคต่างๆ ของประเทศได้สัมผัสกับวิชาชีพด้านการบินอย่างถูกต้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจและความรับรู้ที่ถูกต้องถึงการพัฒนาและความสะดวกในกิจการการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการบิน และการท่องเที่ยวภายในประเทศ
เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน เว็บไซต์วิชาการดอทคอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับเยาวชนทั่วประเทศ
 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ชาย/หญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใฝ่ฝันจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน จำนวน 12 คนจากทั่วประเทศ

 
  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 3  
    5.1 เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    5.2 เยาวชนที่มีความสนใจจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน  
    5.3 เยาวชนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 3  
    5.4 เยาวชนต่างจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมีขึ้นรถ ณ จุดนัดหมายเองได้ รวมทั้งไม่มีปัญหาด้านการเดินทาง และที่พัก  
    5.5 เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมฯมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการขึ้นทำการฝึกบิน  
  6.วิธีดำเนินการ  
  การรับสมัคร : รับสมัครทางเว็บไซต์วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com  และประชาสัมพันธ์ข่าวตามสื่อต่างๆ  
  เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน : คัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ พิจารณาจากการแสดงเจตจำนงของเยาวชนโดยเล่าถึง “แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพนักบิน”  
  กำหนดการดำเนินกิจกรรม  
            เปิดรับสมัคร                                   11 ตุลาคม -10 พฤศจิกายน 2553  www.vcharkarn.com
ประกาศผลการคัดเลือก           1 ธันวาคม 2553 (www.vcharkarn.com,www.catc.or.th)
กิจกรรมสานฝันการบิน                     วันที่ 14-15 ธันวาคม 2553
 
  7. ระยะเวลาดำเนินการ             2 วัน เพื่อเรียนรู้วิชาภาคพื้น เครื่องฝึกบินจำลอง ภาคอากกาศ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมอากาศยาน  
  8. รายละเอียดของกิจกรรม  
 

กำหนดการ

กิจกรรมวันที่ 1

 

06.00 – 08.45 น. 
08.45 – 11.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 15.00 น. 
15.00 – 16.00 น. 
18.00 – 20.00 น.

    คณะพร้อม ณ สบพ. กทม.ออกเดินทางไป ศูนย์ฝึกการบิน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์
    พิธีเปิดโครงการและเรียนวิชาความรู้ทั่วไปด้านการบิน
    การฝึกบินเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator)
    พักรับประทานอาหารกลางวัน
    การฝึกบินเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator)
    เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอากาศยาน และแนะนำแบบอากาศยาน ของ สบพ.
    รับประทานอาหารและกิจกรรมสันทนาการ
 

กิจกรรมวันที่ 2

 

07.00 – 08.00 น. 
08.00 – 12.00 น. 
13.30 –  14.00  น. 
15.00 – 18.00 น.

    รับประทานอาหารเช้า
    การแบ่งกลุ่มขึ้นทำการฝึกบินกับครูการบิน(Observe Flight)
    พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
    เดินทางกลับ สบพ. กทม.
 

หมายเหตุ :      กิจกรรมอาจมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
  9. สถานที่            ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน (อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์)  
  10. ผู้ประสานงาน  
    10.1  แผนกการตลาด สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน กทม. (เบอร์โทรศัพท์ 02 272 5741-4)  
    10.2  ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เบอร์โทรศัพท์ 032 520 337)  
    10.3  เว็บไซต์วิชาการดอทคอม (เบอร์โทรศัพท์ 02 583 2802)