สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำลังดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

โดยจะมีการจัดประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปิ้นอนาคตคนไทย 4.0”

                   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กําลังดําเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมประกวด สื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) เป็นคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ซึ่งจะต้องธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคม เป็นฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะขั้นต่ำ ๓ ด้าน คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ เสริมสร้างคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ สําหรับเผยแพร่ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และนําสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชนต่อไป สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

                   จึงขอประกาศเปิดรับสมัครให้บุคคลผู้สนใจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งผลงานสื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ* เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิทัศน์สั้นๆ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม และ ๒) ประเภทหน่วยงาน/องค์กร แต่ละประเภทแบ่งเป็น ๗ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มปฐมวัย ๒) กลุ่มประถมศึกษา ๓) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ๔) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕) กลุ่มอาชีวศึกษา ๖) กลุ่มอุดมศึกษา และ ๗) กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย เริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ชิงรางวัลโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน ๑๒๖ รางวัล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครผลงานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๖ ๒๕๒๙ และ ๒๕๔๓ หรือ ๐๘๙ ๑๖๑ ๘๑๑๙ หรือ คุณปิยะมาศ 081-8087574 , คุณนูรียา 095-5940286 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่