สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Civil Aviation Training Center (English Language)

แนะนำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2563

แนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน และ วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน ปี 2563

แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน/นักบินพาณิชย์ตรี ปี 2563

แนะนำหลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM) ปีการศึกษา 2563

แนะนำหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ ปีการศึกษา 2563

แนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาการจัดการท่าอากาศยาน/สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 2563

Commercial Pilot Licence

Language Proficiency Testing Center

Training Course

Bachelor of Technology in Aviation Program