สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

พบกับอีกครั้งกับงาน CATC OPEN HOUSE 2024

Civil Aviation Training Center, Thailand

สัมภาษณ์ สถาบันการบินพลเรือน ในรายการ “AIR FORCE tod@y” หัวข้อการแนะนำเกี่ยวกับ “หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน ของกองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน” โดย อาจารย์ ดร.เอกชัย อาษา ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาวิศวกรรมการบิน

Aeronautical Information Service (AIS48) Civil Aviation Training Center, Thailand

"ติดปีก พุ่งทะยานสู่ท้องฟ้า สานฝันให้เป็นจริง"

เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมการบินไปอีกขั้นด้วยหลักสูตรอบรมพิเศษระยะสั้น สถาบันการบินพลเรือน

Regional Training Centre Of Excellence โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS สำคัญกับ สบพ. อย่างไร?

เหตุผลที่ควรเลือกเรียน หลักสูตรภาคอากาศ กับ สถาบันการบินพลเรือน

ศูนย์ทดสอบภาษาผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่

หน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน มีความสำคัญกับสถาบันการบินพลเรือน อย่างไร?

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ต่อยอดสายวิชาชีพการบินอย่างไร... ให้ประสบความสำเร็จ?

เรียนสายช่างอากาศยานอย่างไร... ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล? หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา กองวิชาช่างอากาศยาน

เรียน “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน” กับ สบพ. ดีอย่างไร?หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน

อยากเป็นวิศวกรทางด้านการบิน เรียนที่ไหนดี? หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ท่านวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม สบพ. เพื่อมาโปรโมทการรับสมัครนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

Aviation now and then EP.4 เจาะลึกงานในสนามบิน

Aviation now and then EP.3 พูดคุยเรื่องงานด้านขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์

Aviation Now and Then EP.2 คุยเฟื่องเรื่องงาน Aircraft Maintenance

Aviation Now and Then EP.1 พูดคุยเรื่องงานด้านการจราจรทางอากาศ

Live สด แนะนำหลักสูตร AMEL B1 และ B2 ของ CATC และพาชมห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนจริง

Live สด แนะนำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน สถาบันการบินพลเรือน

Live สด แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center (English Language)

แนะนำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2563

แนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน และ วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน ปี 2563

แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน/นักบินพาณิชย์ตรี ปี 2563

แนะนำหลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM) ปีการศึกษา 2563

แนะนำหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ ปีการศึกษา 2563

แนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาการจัดการท่าอากาศยาน/สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 2563

Commercial Pilot Licence

Language Proficiency Testing Center

Training Course

Bachelor of Technology in Aviation Program