สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน

          “หน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน” เป็นหน่วยให้บริการซ่อมอากาศยานที่ผ่านการรับรองตามประกาศหน่วยงานกำกับดูแลตั้งแต่ พ.ศ. 2529 โดยมีการให้บริการ 2 แบบ ได้แก่

(1) แบบ Schedule Maintenance ซึ่งมีระยะเวลาและมีหลักฐานประกอบ
(2) แบบ Unschedule Maintenance เป็นการซ่อมบำรุงตามอาการ

          ทั้งนี้ บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน ผ่านการฝึกอบรม การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือตรงตามที่มาตรฐานกำหนด และมีสถานที่ครอบคลุมการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานตามมาตรฐาน จึงได้รับรองขีดความสามารถในการซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมอุปกรณ์ การสอบเทียบวัดประกอบการบิน การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย และยังมีการรับตรวจเทียบเครื่องมือวัดของเครื่องบิน ที่เรียกว่าสอบเทียบเครื่องวัดประกอบการบิน (Calibration) เช่น ความเร็วของเครื่องบิน ระบบความสูง ระบบวิทยุ ระบบเข็มทิศทง และการชั่งเครื่องบิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน  นอกจากนี้ หน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน ยังเป็นผู้แทนในการซ่อมบำรุงเครื่องบิน Diamond รวมถึงบริการต่าง ๆ อีกด้วย

          ปัจจุบันหน่วยซ่อมอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน ได้ผ่านการตรวจสอบของคณะผู้ตรวจประเมิน ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบการปฏิบัติการ (Demonstration and Inspection Phase) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยานตามที่ได้กำหนดไว้ใน Repair Station Certificate Requirements -TCAR8 Part145 อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน

Repair Station DOA Certified NO.51/2559-2 Centurion Authorized Service Center

Tel : +66 3 252 2746  
E-mail : jane_bangkok@hotmail.com