สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

RAMP PLANNER

หน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบในการทราบข้อมูลเวลาของเครื่องขาเข้า และเครื่องขาออก ของแต่ละสายการบิน และจะต้องทำหน้าที่ประสานงานกับหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมภาคพื้นเพื่อรองรับอากาศยานที่จะเข้ามาจอด และรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อให้อากาศยานพร้อมทำการบินในเที่ยวถัดไป โดยจะต้องแจ้งต่อหน่วยต่างๆ คือ หน่วยเชื้อเพลิง (Fueler), หน่วยดูแลสินค้าปละสัมภาระผู้โดยสาร, หน่วยให้บริการด้านโภชนาการ (Catering), หน่วยทำความสะอาดห้องโดยสารภายในอากาศยาน (Cabin Cleaner) และหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

  • สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานกลางคืนได้
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย
  • สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ และมีทักษะในการติดต่อและประสานงาน

ผู้จ้างงาน

  • สายการบิน

รายได้

  • มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
    (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)