สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

PILOT

นักบิน (Pilot) : เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบอากาศยาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร ลูกเรือ และสินค้า ระหว่างสถานีต้นทางจนถึงปลายทาง

คุณสมบัติ :

ㆍมีใบสำคัญแพทย์ Medlical Certificate Class ที่ออกให้โดยสถาบันเวชศาสตร์การบิน

ㆍผ่านการสอบภาษาอังกฤษ (English Language Proficiency Level 4) เป็นอย่างน้อย

ㆍมีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี Commercial Pilot License (CPL)

ㆍมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบินและกฎหมายการบินทั่ว ๆ ไป

ㆍ ประสบการณ์ชั่วโมงบิน โดยมีชั่วโมงบินรวมไม่ต่ำกว่า 200 ชั่วโมง (ประเภท Fixed-wing เท่านั้น)

ㆍ จบหลักสูตรการบินที่กรมท่าอากาศยานเห็นชอบ

ㆍ ผ่านการคัดเลือกของบริษัทฯ

หลักสูตรของ สบพ. : หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี

     เรียนด้านการบินกับเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวและหลายเครื่องยนด์ ตั้งแต่ต้นจนสามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย ทั้งการบินด้วยสายตา และการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินแบบหลักสูตรต่อเนื่อง หรือจะเลือกเรียนแบบหลักสูตร Block Course ซึ่งมี 4 Phase คือ

ㆍ Private Pilot – Airplane Course (PPL)

ㆍCommercial Pilot – Airplane Course (CPL)

ㆍInstrument Rating Course (IR)

ㆍMulti – Engine Course (ME)

หลักสูตรภาคอากาศ สบพ. :

ㆍRecurrent Airplane Course

ㆍSupplemental Course for Pilot Requalification

ㆍ Private Pilot – Helicopter Course (PPH)

ㆍCommercial Pilot – Helicopter Course (CPH)

ㆍRobinson R-44 Refresher Course

ㆍRobinson R-44 Transition Course

ㆍ Instructor Pilot – Helicopter Course (IP-H)

ㆍ Flight Simulator Course

ㆍ CATC Aircraft Fleet Course