สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

LOAD MASTER พนักงานควบคุมน้ำหนักและจัดระวาง

หน้าที่

มีหน้าที่หลักคือการควบคุมและดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้ง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการในแต่ละ เที่ยวบิน เริ่มตั้งแต่ กระเป๋า, สัมภาระ, ไปรษณีย์ภัณฑ์, สินค้า, ผู้โดยสาร รวมถึงการสั่งการการเข้าให้บริการของอุปกรณ์ ภาคพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นรถบันไดผู้โดยสาร, รถบัสรับผู้โดยสาร, อุปกรณ์ Ground Power Unit และอุปกรณ์ เข้าให้บริการ High Loader พนักงาน Loader ที่ให้บริการข้าง Airside การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ Cabin Cleaner รถรับผู้โดยสารป่วย รวมถึง Catering ดูแล การ ON Load และ Off Load พร้อมทั้งงานด้านเอกสาร Plan load, Load sheet, Weight Balance รวบรวมเอกสารทั้งหมดให้ Captain รวมถึงการ Boarding ผู้โดยสาร และส่ง Telex ข้อมูลทั้งหมดไปยังสถานีปลายทาง Destination Airport

คุณสมบัติ

  • สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานกลางคืนได้
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย
  • สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ และมีทักษะในการติดต่อและประสานงาน

ผู้จ้างงาน

  • สายการบิน

รายได้

  • มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
    (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)