สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Customer Service (Ground Attendant)

พนักงานต้อนรับภาคพื้น Customer Service (Ground Attendant) : ทำหน้าที่ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตั้งแต่เข้ามาใช้บริการของสายการบิน ด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งการ Check-In การตรวจรับบัตรโดยสาร (Boarding Pass) และสัมภาระ ไปจนถึงการนำส่งผู้โดยสารขึ้นเครื่องได้ตรงตามเที่ยวบิน ถูกจุดหมายปลายทาง รวมไปถึงการรับ-ส่งเครื่องบิน การเดินเอกสารด้านการบิน

หลักสูตรของ สบพ. : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน วิชาโทธุรกิจสายการบิน
     มุ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านงานบริการ งานปฏิบัติการ และงานบริหารสอดคล้องกับความต้องการในธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
     โดยให้ความสำคัญกับการเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ครอบคลุมความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการในธุรกิจสายการบิน การให้บริการลูกสายการบินทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ การขายและการตลาด การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการรายได้ มาตรการรักษาความปลอดภัย การควบคุมมาตรฐานในการดำเนินงานกลยุทธ์ของการดำเนินงานสายการบิน รวมถึงการพัฒนาธุรกิจสายการบินด้วยกลยุทธ์ดิจิตัลต่าง ๆ

อาชีพอื่น ๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้

ㆍเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและสนับสนุน

ㆍพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ㆍเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย การดลาด และลูกค้ำาสัมพันธ์

ㆍเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสายการบิน

ㆍเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสายการบิน

ㆍเจ้าหน้าที่บริการและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ