สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Skill Test

คุณสมบัติ

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อส่งมาจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเท่านั้น
  2. ผู้สมัครต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 เข็ม

ค่าธรรมเนียม      7,500    บาท

วันที่เปิดลงทะเบียน          –

การรับสมัคร         สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวิชาช่างอากาศยาน ชั้น 7 อาคาร A

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม      โทร. 0 2272 5741 ต่อ 3502

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 7,500 บาท