สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

   

     หลักสูตรได้ออกแบบเพื่อใช้งานได้จริงสำหรับผู้บริหารขององค์กรด้านการบิน เน้นการบูรณาการด้านความรู้เชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบินพลเรือนในทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวหน้าทุกภาคส่วน หลักสูตรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากสายอาชีพด้านการบิน ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างมุมมองการบริหารจัดการการบินได้อย่างมืออาชีพ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา  2 ปี (6 ภาคเรียน)

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

– รายวิชาบังคับ  21  หน่วยกิต
– รายวิชาเลือก  9  หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์  15  หน่วยกิต

แผน ข ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ

– รายวิชาบังคับ  21  หน่วยกิต
– รายวิชาเลือก  18  หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์  6  หน่วยกิต

ปฏิทินปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1      ก.ค. – ต.ค.
ภาคการศึกษาที่ 2      พ.ย. – ก.พ.
ภาคการศึกษาที่ 3      มี.ค. – มิ.ย.

แผนการศึกษา

 

รายวิชาในหลักสูตร

ไม่รวมค่าศึกษาดูงาน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 314300 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สถาบันรับรอง หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่สถาบันกำหนด
  • แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  • หากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชารับรองว่ามีศักยภาพที่จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (ทั้งนี้ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ตั้งแต่ 650 คะแนน ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ขอสำเร็จการศึกษา)
  • ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านการบินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565