สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ช่องทางติดต่อสำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในสถาบันการบินพลเรือน สำหรับงานบริการนักศึกษา

รองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3001
E-mail : pansak@catc.or.th

กองวิชาวิศวกรรมการบิน

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3101
E-mail : usa@catc.or.th

กองวิชาภาษาอังกฤษและสนับสนุนการบิน

โทรศัพท์  : 0 2617 7115
E-mail : lptc@catc.or.th

กองวิชาบริหารการบิน

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3301
E-mail : waraporn@catc.or.th

กองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3401
E-mail : pansak@catc.or.th

กองวิชาช่างอากาศยาน

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3501
E-mail : wirojana@catc.or.th

ศูนย์การจัดการมหาบัณฑิตด้านการบิน

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3361
E-mail : Thanyarat@catc.or.th

ศูนย์พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมด้านการบิน

โทรศัพท์  : 0 2272 6150
E-mail : iTrain@catc.or.th

แผนกทะเบียนและวัดผล

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3620
E-mail : registrar@catc.or.th

แผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3610
E-mail : asdcatc@gmail.com

แผนกกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3640
E-mail : araya@catc.or.th

แผนกบริการการศึกษา

โทรศัพท์  : 0 2272 5834
E-mail : kampolthaicatc@gmail.com

งานให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3640
E-mail : nattapong@catc.or.th

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3642
E-mail : affairs.catc@gmail.com

งานด้านการเงิน

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 2310
E-mail : finance_catc@hotmail.com

สำนักดิจิทัลการบิน

โทรศัพท์  : 0 2272 5860 ต่อ 2401
E-mail : support@catc.or.th