สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา

พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน

หนังสือกรมบัญชีกลาง

ระดับปริญญาตรี

    ๑. ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓

    ๒. ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องการลดค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

   ๓. ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องการยกเว้นค่าประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓

   ๔. ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง เพิ่มเติม การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

    ๑. ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓

    ๒. ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องการลดค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

   ๓. ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องการยกเว้นค่าประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓

   ๔. ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง เพิ่มเติม การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ