สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Air Traffic Controller

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffc Controller) : เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแล กำหนดทิศทางความเร็วเพดานบินของเครื่องบิน ซึ่งนักบินต้องปฏิบัติตาม ตั้งแต่บินขึ้นจากทำอากาศยานต้นทาง หรือเริ่มเข้าเขดรับผิดชอบกระทั่งลงจอดที่ท่าอากาศยานปลายทาง หรือพ้นเขตที่รับผิดชอบอย่างปลอดภัย

    หลักสูตรของ สบพ. : 

     หลักสูดรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน วิชาโทการจัดการจราจรทางอากาศ มุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ โดยจะศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศทั้งในเขตสนามบิน เขตประชิดสนามบินและตามเส้นทางบิน ทั้งโดยวิธีปฏิบัติ (Non-Radar) และอาศัยระบบติดตามอากาศยาน (Radar) รวมถึงการรับมือกับสภาพการจราจรทางอากาศในสถานการณ์คับขันและสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านควบคุมการจราจรทางอากาศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

     นอกจากนี้ยังจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารห้วงอากาศ การบริหารจัดการลานจอดอากาศยาน การวางแผนการบิน การปฏิบัติอำนวยการบินและการให้บริการข่าวสารการบิน ซึ่งถือเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติร่วมกับนักบินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความคล่องตัวในการทำการบิน

อาชีพอื่น ๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้

ㆍพนักงานอำนวยการบิน

ㆍพนักงานวางแผนการบิน

ㆍเจ้าหน้าที่ควบคุมลานจอด

ㆍพนักงานข่าวสารการบิน

ㆍเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารประจำการแท่นขุดเจาะน้ำมัน